Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Biuro projektu: Direction Łódź  Email efs@eurodialog.pl  Phone telefon: 42 633 59 20

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu musisz wypełnić wszystkie pola formularza. Dane będą wykorzystane tylko w procesie rekrutacyjnym. Podane informacje muszą być aktualne w dniu, w którym rozpoczniesz udział w Projekcie. Jeśli zatem posiadasz wiedzę, że coś może ulec zmianie, napisz o tym w rubryce „uwagi”. Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą i jeśli będziesz kawlifikować się do Projektu zaprosimy Cię na podpisanie umowy.

Możesz też wydrukować i wypełnić formularz papierowy (pdf). Wtedy dostarcz go do biura projektu (Łódź, ul. Traugutta 18) osobiście, pocztą, przez posłańca, lub prześlij skan na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..1. Podstawowe dane osobowe
Aby wziąć udział w projekcie musisz mieć ukończone 18 lat.

Pierwsze imię:


Drugie imię:


Nazwisko:


PESEL:


E-mail (jeśli posiadasz):


Telefon:


2. Sprawy organizacyjne

Na jakim poziomie zaawansowania chciałbyś się uczyć?
chcę zacząć od początku (od 0 do A1)
chcę zacząć od poziomu słabo zaawansowanego (od A1 do A2)
chcę uczyć się na wyższych poziomach (powyżej A2)

Wybierz miejscowość, w której chciałbyś mieć zajęcia:

Wybierz preferowane godziny zajęć:

 8.00 - 12.00
 12.00 - 16.00
 16.00 - 21.00


Wybierz preferowane dni tygodnia, w których chcesz uczestniczyć w zajęciach (możesz kilka):

 poniedziałek
 wtorek
 środa
 czwartek
 piątek
 sobota


3. Miejsce zamieszkania:
Aby wziąć udział w projekcie musisz zadeklarować zamieszkanie na dzień pierwszych zajęć w jednej z gmin z wykazu.

Zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego (Art.25) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.


Województwo:


Powiat:


Miejscowość:


Gmina:


Kod pocztowy:


Ulica:


Nr domu i mieszkania:


Nr lokalu:4. Edukacja i wykształcenie

Czy deklarujesz chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim  z własnej inicjatywy?
tak   nie


Czy uczysz się?
tak nie


Jeśli zaznaczyłeś tak - podaj miejscowość, w której się uczysz: 

Jakie posiadasz wykształcenie?
Aby wziąć udział w projekcie musisz zadeklarować wykształcenie co najwyżej gimnazjalne

brak - zaznacz, jeśli nie ukończyłeś/ukończyłaś szkoły podstawowej
podstawowe - zaznacz, jeśli ukończyłeś/ukończyłaś szkołę podstawową i nie ukończyłeś/ukończyłaś żadnej szkoły na wyższym poziomie.
gimnazjalne - zaznacz, jeśli ukończyłeś/ukończyłaś gimnazjum i nie ukończyłeś/ukończyłaś żadnej szkoły na wyższym poziomie.
ponadgimnazjalne - zaznacz, jeśli ukończyłeś/ukończyłaś technikum, liceum lub zasadniczą szkołę zawodową i nie ukończyłeś/ukończyłaś żadnej szkoły na wyższym poziomie.
policealne - zaznacz, jeśli ukończyłeś/ukończyłaś szkołę poliecealną i nie ukończyłeś/ukończyłaś żadnej szkoły na wyższym poziomie.
wyższe - zaznacz, jeśli ukończyłeś/ukończyłaś szkołę wyższą (studia krótkiego cyklu, studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie).

5. Niepełnosprawność

Czy jesteś osobą niepełnosprawną?

tak     nie

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Jeśli powyżej zaznaczyłeś odpowiedź "tak": czy potrzebujesz dodatkowych udogodnień z wiązanych z organizacją szkoleń?

tak     nie

Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź "tak", opisz udogodnienia w rubryce "uwagi" na końcu formularza.6. Kwestie zawodowe

Czy jesteś osobą pracującą?

Tak, przy czym nie prowadzę działalności na własny rachunek
Tak, przy czym prowadzę działalność na własny rachunek
Nie, ale jestem gotowy /gotowa do podjęcia pracy
Nie i nie zamierzam pracować.

Czy Twoje miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż 4 055,04 zł brutto?
tak     nie

Czy pracujesz na terenie województwa łódzkiego?
tak nie


Uwagi:


8. Oświadczenia

1.Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do Projektu.